คำขวัญประจำจังหวัดอยุธยา

คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ    เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา
คำขวัญนี้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพ
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2533
   “ราชธานีเก่า”
    หมายถึง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย ในนามว่า “กรุงเทพทวาราวดี ศรีอยุธยา มหาาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์” หรือเรียกกันทั่วไปว่า “กรุงศรีอยุธยา” ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการปกครอง  เศรษฐกิจ     สังคม  และการต่างประเทศ ยาวนานถึง  417 ปี   โดยมี พระมหากษัตริย์ปกครอง 5 ราชวงศ์ 33 พระองค์ 
  “อู่ข้าวอู่น้ำ”
     
หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นที่ ราบลุ่ม อันอุดม สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก    และยังมีแม่น้ำไหลผ่าน   4  สาย  คือ   แม่น้ำเจ้าพระยา   แม่น้ำป่าสัก  แม่น้ำลพบุรี  แม่น้ำน้อย  ทำให้ เหมาะแก่การเกษตรกรรม การประมงและการ ค้าขาย
  “เลิศล้ำกานท์กวี
       หมายถึง     ในสมัยกรุงศรีอยุธยา   มียุคทองของวรรณคดี   คือ  ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และสมัย  พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กอรปด้วย กวีเอกที่มีความสามารถล้ำเลิศ  เช่น สมเด็จพระนารายณ์ พระมหาราชครู ศรีปราชญ์ เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) พระโหราธิบดี เป็นต้น  วรรณคดีที่สำคัญ  เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์  โครงกำศรวลศรีปราชญ์  ภาพย์ห่อโคลง  ประพาสธารทองแดง   จินดามณี   มหาชาติคำหลวง เป็นต้น
  “คนดีศรีอยุธยา”
       
หมายถึง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยากอรปด้วยคนดีมีความสามารถทุกยุค ทุกสมัยตลอดมา แม้เมื่อกรุงศรีอยุธยา     ต้อง เสียกรุง  ให้แก่พม่าถึง  2 ครั้ง  แต่ก็ยังสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้  ก็ด้วยเหตุเพราะมีคนดี ที่มีความสามารถนั่นเอง จนมีคำกล่าว     มาแต่เดิมว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี”
คติธรรมประจำจัหวัดพระนครศรีอยุธยา   "รวมพลัง เกิดพลัง" UNITE FOR MIGHT
  “คนดีศรีอยุธยา”
        คติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มาจากสุภาษิตที่ว่า พล สง ฆสส  สามัคคี    ซึ่งหมายถึง  ความสามัคคีในหมู่คณะ ย่อม ยังความสำเร็จมาให้ สามัคคีย่อมเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ  เพราะการร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกัน ทำในสิ่งที่ดีงาม ย่อมทำให้ผลงานได้สำเร็จลุล่วง ไปโดยเรียบร้อยสมบูรณ์     ชนชาติไทยเป็นผู้มีความสามัคคี กลมเกลียวกันมาช้านาน  ได้ร่วมกันต่อสู้ศัตรูเพื่อความเป็นเอกราชของชาติตลอดมา ทุกสมัย ที่ประเทศไทยเข้าที่คับขันถูกข้าศึกมารุกรานคนไทยต้องรวมกำลังเข้าต่อสู้ป้องกันประเทศชาติไว้ได้ทุกครั้ง   โดยมี  พระมหากษัตริย์เป็น ประมุข  ในการรวบรวมกำลังออกต่อสู้ขับไล่ศัตรูออกไปจากผืนแผ่นดินไทย  สามัคคี  จึงเป็นคุณธรรมประจำชาติ  หากชาติใดประเทศใดไร้ความ สามัคคี  บ้านเมืองก็ย่อมถึงซึ่งความพินาศล่มจม   ดังที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาแล้ว ขอให้ชาวไทย โปรดจำคติธรรมประจำจังหวัด ไว้ให้มั่น  อยุธยาจะมั่นคงแข็งแกร่งตลอดกาล